سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالقرآن آیت الله گلپایگانی 
محقق و مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات تاریخ 
محقق و مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی